کادر مدرسه شما
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 
1 فردوس آیت موسس
2 شهلا اسفندیار پور مدیریت
3 فاطمه امیری مدیریت داخلی
4 منیره شیبانی معاونت اجرایی 
5 فاطمه صادقی پور معاونت پرورشی
6 سمانه تاجور مسول پایه
7 شیوا سلیمی مشاور دوره دوم
8 مریم کافی مشاور دوره دوم
9 سارا وحیدی معاونت فناوری و روابط عمومی
10 مه جبین میرزایی حسابداری
11 طاهره رودکی خدمه
12 سکینه سجده ای خدمه
13 زهرا رمضانی خدمه