ترم تابستان

مراسم شروع ترم تابستان مورخ 1397/04/30 برگزار شد.

گزارش تصویری